Умови вступу

Правила

конкурсного приймання учнів

до Печерської гімназії № 75

м. Києва

 

 1.Загальні положення

 

1.1  Відповідно  до  Інструкції  про  порядок  конкурсного  приймання  дітей

(учнів,  вихованців  )  до  гімназій,  ліцеїв,  колегіумів,  спеціалізованих шкіл

(шкіл-інтернатів), відповідно до п. 3 ст. 18  Закону України „Про загальну середню освіту ", на підставі Статуту навчального закладу прийом учнів до

Печерської гімназії № 75 здійснюється  на конкурсній основі.

 

1.2.  У конкурсному відборі можуть брати  участь  учні, вихованці незалежно

від місця проживання.

 

1.3.  Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 2.Організація конкурсу

2.1.  Основний  конкурсний  прийом  до  Печерської  гімназії  проводиться,  як правило,  після  закінчення   навчального року. До 1 класу  спеціалізованої школи  з  поглибленим  вивченням  української  мови  прийом  здійснюється  з  1 квітня поточного року. За  наявності  вільних  місць  допускається  додаткове   конкурсне приймання  у  серпні,  при  цьому  зарахування  учнів  відбувається   не  пізніше,  ніж  за  тиждень  до  початку  нового  навчального  року. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися   протягом  навчального  року за наявності  вільних місць. При цьому наповнюваність  класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.2.  Для  проведення  конкурсних  випробувань  у  гімназії створюється  конкурсна комісія (приймальна комісія), склад якої затверджується наказом директора гімназії.

   При прийомі до 1 класу спеціалізованої школи з поглибленим вивченням української мови створюється педагогічна комісія, склад якої затверджується  керівником  навчального  закладу.  До складу комісії залучається практичний  психолог. Головою  комісії є директор навчального закладу.

   При  прийомі  до 1 класу  гімназії  (5  класу  загальноосвітнього закладу)   учні-випускники  4  класу   спеціалізованої    школи   №   75  з  поглибленим   вивченням  української   мови,  які  мають  високий  та  достатній    рівень  навчальних  досягнень, зараховуються за рішенням  педагогічної  ради  поза конкурсом. Інші випускники спеціалізованої школи № 75 з поглибленим вивченням української мови проходять вступні  випробування  у   письмовій   формі  з  української  мови  та співбесіду з англійської мови.

Учні,  які  отримали  на вступних випробуваннях 1-4  бали,  до  гімназії  не  зараховуються,  а  вступають  до  іншого навчального закладу.  

  До  10  класу Печерської  гімназії  №  75  з  профільним  вивченням  окремих предметів,  учні-випускники  9  класу  Печерської  гімназії  №  75,  які  мають високий  та  достатній    рівень    навчальних    досягнень,    зараховуються  за рішенням    педагогічної  ради  поза  конкурсом.  Інші    випускники гімназії проходять вступні випробування з профільних предметів. У 2015-2016 н.р. у гімназії  буде відкрито 10 клас філологічного напряму:  1 група - профіль української   філології, а 2 група -  профіль іноземної філології. Тож вступні випробування  вступники мають пройти з української мови (тестування), з англійської мови (співбесіда).

Учні,  які  отримали  1-5  балів   за  результатами  тестування,  до  гімназії   не 

зараховуються, а вступають до іншого навчального закладу.

2.3. Конкурсні випробування для учнів з інших навчальних закладів:

-  до 2-4 класів  спеціалізованої школи з поглибленим  вивченням української мови здійснюється шляхом проведення   вступних  випробувань  у  письмовій формі з української мови;

- до  1-5 класів гімназії  (5-9  класів  загальноосвітнього  закладу)  вступні випробування   з української   мови  (тестування) та співбесіду з англійської мови.

 -  до 10 (профільного)   класу   гімназії   з   профільним   вивченням   окремих  предметів  вступні    випробування    проводяться    з    профільних          предметів,  а  саме:  з української мови (тестування), з англійської мови (співбесіда).

 2.4.  До  конкурсної  комісії  можна  подавати  копії  дипломів,  грамот,  інших документів, що підтверджують здібності учнів з  обраної  спеціалізації  та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

 2.5. До  участі  у  конкурсі  допускаються  учні  5-10  класів  з  інших навчальних  закладів  на  підставі  особистої  заяви  (для  неповнолітніх  - заяви  батьків  або  осіб,  які  їх замінюють), що подається  на  ім'я директора,  

табеля  успішності  учня,  якщо  учень  вступає  до  1-4  класів гімназії (5-9 класів загальноосвітнього закладу), або свідоцтва про базову загальну середню  освіту, якщо учень вступає до 10-го (профільного) класу гімназії.

      Для    участі    в    конкурсі    дітей,    які    вступають    до    1-го    класу спеціалізованої школи з поглибленим вивченням української мови, крім заяви,  подаються   копія  свідоцтва  про   народження    та   медична   картка   дитини встановленого зразка.

 2.6. Не дозволяється вимагати від учнів характеристики з попереднього місця

навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

 3.  Проведення конкурсу

3.1.Конкурсний  прийом  дітей,  які  вступають  до  1-го  класу,  проводиться  з  квітня у формі співбесіди з дитиною у  присутності її батьків або осіб,  які їх замінюють.

 3.2.  Співбесіда  з  дитиною,  яка  вступає  до  1-го  класу,  включає  виконання спеціальних  діагностичних  завдань  для  перевірки  рівня  загального розвитку дитини, її функціональної готовності до    систематичного    навчання  та здатності  до  вивчення  дисциплін  відповідно  до  спеціалізації  закладу.  Такі  завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих  центрами     практичної     психології    і  соціальної    роботи  (психологічними  службами),  та  затверджує  директор  навчального  закладу  з   погодженням  з  відповідним органом управління освітою.

     Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

 3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до  1-го  класу закладу освіти, не може перевищувати трьох осіб,  включаючи практичного психолога.  Співбесіда триває 30 хвилин.

 3.4.  Варіанти    письмових    завдань    (тестів)    для    конкурсних    випробувань, зміст  яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу,   розробляються  методичними              об'єднаннями   вчителів   та  затверджуються  директором  гімназії за   погодженням   з  відповідним органом управління освітою.

 3.5.  Конкурсні  завдання  зберігаються  у  директора  гімназії  в  запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова  предметної комісії у присутності її членів та вступників.

 3.6.  Для    проведення   конкурсного    випробування    у    письмовій    формі вступникам  видається  папір  зі  штампом  гімназії;  передбачається,  що  першу сторінку   буде   відділено   від   самої   письмової   роботи.  Після      закінчення   випробування письмові роботи шифруються головою предметної  комісії  та  передаються    для   перевірки   членам  цієї  комісії  без  титульної    сторінки.  Дешифрування    робіт    здійснюється    головою    предметної               комісії  після  виставлення балів.

 3.7.  Для  проведення  усного  випробування  вступникам  видається  папір  зі штампом   гімназії   для   підготовки   до   відповіді   (складання   тез   або   плану відповіді,   запису   основних   визначень,   законів,   формул,   малюнків,   схем, розв'язання задач тощо).

 3.8.Обсяг і  тривалість  написання  вступниками письмових робіт,  інших видів  випробувань  визначає  голова  конкурсної  комісії  для  кожної  вікової  групи  окремо.

 3.9. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші з записами, зробленими вступниками  під  час  підготовки  до  усної  відповіді,  зберігаються  у  гімназії протягом року.

 3.10.   Результати  конкурсних   випробувань   (у    тому    числі    співбесіди)

оформляються  у  вигляді  протоколів  відповідної  комісії,  які  зберігаються  у тому  самому  порядку,  що  й  протоколи  державної  підсумкової  атестації учнів.

 3.11.  Результати  усного  випробування  оголошуються  в  той  самий  день, письмового  -  не  пізніше  ніж   через  три  дні    після    його    проведення.  

Списки  вступників  з  виставленими  балами  вивішуються    у    приміщенні  гімназії  на інформаційному стенді  для загального ознайомлення.

 3.12.Учні,  які  хворіли  під  час  проведення  конкурсу,  зобов'язані  подати медичну  довідку,  на  підставі  чого  їм  надається  право  участі  в  повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор.

 3.13.Учні, які не з'явилися на конкурсне випробування без поважних причин,до наступних випробувань не допускаються.

 4.  Порядок зарахування

 4.1.  Діти  (учні),  які  згідно  з  рейтингом  пройшли  конкурс,  зараховуються  до навчального  закладу  наказом  директора  на  підставі  рішення    педагогічної конкурсної  комісії.  Зарахування  учнів  проводиться  протягом  5  днів  після оголошення результатів конкурсу.

 4.1.    До  1  класу   гімназії  (5  класу  загальноосвітнього  закладу) учні випускники  4  класу  спеціалізованої  школи  №  75  з  поглибленим  вивченням  української    мови,    які    мають   високий  та  достатній    рівень    навчальних досягнень,  зараховуються  за  рішенням  педагогічної  ради.  Інші випускники   спеціалізованої  школи  №  75  з  поглибленим  вивченням  української мови  проходять вступні випробування у письмовій формі  з української  мови  та  з  іноземної   філології  (у  формі  співбесіди  англійська  мова). 

 4.2.  Зарахування  випускників  4  класу  гімназії  (9  класу загальноосвітнього  закладу)  Печерської  гімназії  №  75 до 10  класу (профільного) здійснюється  за результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації: учні,  які мають високий та достатній рівень навчальних  досягнень,  зараховуються   за  рішенням  педагогічної  ради поза конкурсом.

 4.6. До гімназії подаються такі документи: копія свідоцтва про  народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка)   встановленого зразка.